Karriere

Michael Sand

Michael Sand, Spar Nord Bank:

Efter at have taget en MSc i finansiel økonomi i England i 2000 færdiggjorde jeg cand.oecon. på AAU i 2001. Straks bagefter fik jeg arbejde i Danmarks Nationalbank, hvor jeg frem til 2004 arbejdede i Handelsafdelingen, hvor bl.a. pengepolitikken implementeres. I 2004 skiftede jeg til Økonomisk Afdeling, hvor Nationalbankens makroøkonomiske analyse foretages.
Fra oktober 2006 har jeg været ansat i Spar Nord Bank, hvor jeg arbejder som Valutastrateg. Min hovedopgave er her at holde kolleger og kunder opdateret med udviklingen på valutamar-kedet, hvilket bl.a. sker via daglige morgenkommentarer, foredrag og periodevise analyser - fx et kvartalsvist strategiskriv, som forefindes på bankens hjemmeside. Som ansvarlig for valuta-analysen har jeg også til opgave at sammensætte bankens anbefalinger til kunder, som ønsker finansiering i fremmed mønt. Disse anbefalinger skal naturligvis hele tiden afspejle vores aktu-elle holdning og opdateres derfor efter behov - dog minimum kvartalsvist. Endeligt er det min opgave at følge udviklingen på emerging markets, da Spar Nord Bank særligt har en valutarisk interesse i disse lande. Naturligvis kræver valutarådgivning også viden og holdning til rente- og aktiemarkederne, da markederne påvirker hinanden. Derfor går en del af min tid også med at holde mig opdateret på disse områder.

Efter at have været ansat i Nationalbanken, som er én af Danmarks største og mest prestige-fyldte økonom-arbejdspladser, kan jeg konkludere, at min faglige ballast er fuldt ud på højde med mine kollegers fra andre universiteter. Samme oplevelse har jeg i Spar Nord Bank.

Udover en stærk faglig profil har AAU via studieformen bibragt mig en række yderligere fær-digheder. Projektarbejdet skærper evnen til samarbejde, hvilket er en nødvendig egenskab på enhver arbejdsplads. Dertil kommer en styrkelse af både de verbale og skriftlige kommunika-tionsevner gennem mundtlige præsentationer og projektskrivning. Disse færdigheder, som jeg mener er kendetegnende for AAU-studerende, er nyttige på enhver arbejdsplads og dermed et ekstra plus ved at studere på AAU. Indlæg fra vores økonomichef: Spar Nord har altid haft brug for kloge hoveder og vi har i de sidste par år også haft brug for kreative model-byggere. Spar Nord og resten af den finansielle branche har i en række år anvendt matematiske og økonomiske modeller på udvalgte om-råder eksempelvis til kvantificering af bankens risici og prisfastsættelse af finansielle instrumenter. Tendensen er klar og tydelig – disse modeller vinder indpas på flere og flere områder, og samtidig bliver de mere og mere komplekse. Der er derfor et stigende behov for personer, som kan være med til at udarbejde og mindst lige så vigtigt, at kunne videreformidle den in-formation som kan hentes ud af disse modeller.

I Økonomiafdelingen har vi i en lang række år anvendt flere af disse model-typer, og arbejdet er blevet øget i de seneste par år med implementeringen af det nye kapitaldækningsdirektiv også kaldet Basel II. Spar Nord har i de sidste par år ansat en række personer med stor viden indenfor de matematiske og statistiske fagområder, som primært er med til at udarbejde modeller til måling og styring af bankens risici. Efterspørgslen efter personer med disse kompetencer vil med al sandsynlighed stige i fremtiden, og det er derfor positivt, at der på Aalborg Universitet vil blive op-rettet en ny uddannelse, der har som primært formål at fostre kreative model-byggere. Det vil være med til at øge mulig-hederne for Spar Nord og andre virksomheder, som har brug for medarbejdere med disse specialiserede kompetencer