Dispensation

Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler. Dispensation kan kun opnås, hvis der foreligger usædvanlige forhold (fx sygdom). 

En dispensationsansøgning skal indeholde:

  • Ansøgerens navn og CPR-nr.
  • En præcis angivelse af hvad der søges om
  • Begrundelse for eller årsag til, at det er nødvendigt at søge dispensation
  • En sandsynliggørelse af, at dispensationen kan afhjælpe problemet
  • Lægeerklæring eller anden dokumentation

Studienævnet må ikke give dispensation på grundlag af manglende studieegnethed (fx at prøven var svær, eller at den studerende ikke var ordentligt forberedt).

Nedenfor kan du læse mere om dispensationsansøgninger vedr. 4. prøveforsøg og førsteårsprøven:


Dispensation til 4. prøveforsøg

Studienævnet har mulighed for at dispensere, hvis der foreligger ’usædvanlige forhold’ Såfremt studienævnet ikke kan imødekomme en dispensationsansøgning om 4. eksamensforsøg, er den studerende afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af, at den studerende har opbrugt sine eksamensforsøg og udskrives dermed af Aalborg Universitet senest 14 dage efter, at afgørelsen er truffet.


Dispensation fra førsteårsprøven

Førsteårsprøven består af deltagelseskravet og beståelseskravet. Begge krav skal opfyldes, førend den studerende kan få lov at fortsætte på uddannelsen.

Deltagelseskravet: Inden udgangen af 1. studieår på diplomingeniør- og bacheloruddannelserne skal den studerende deltage, dvs. opnå en bedømmelse, i alle prøver.

Beståelseskravet: Den studerende skal bestå alle prøver på 1. og 2. semester før udgangen af 2. studieår efter studiestart.

Studienævnet kan dispensere, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Ansøgningsblanket findes her. Ansøgning om dispensation sendes til Studienævn for Matematiske Fag. Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte studienævnet.

Ansøgning om dispensation sendes til Studienævn for Matematiske Fag.